10   +   1   =  

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

1.Taraflar

İşbu Tiyatro.co Kullanıcı Sözleşmesi, Tiyatro.co yetkilileri ile işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.Tanımlar

Site: www.tiyatro.co alan adıyla veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından veya diğer uzantılarıdan oluşan web sitesidir.

 

Sitenin Hizmetleri: İnternet kullanıcılarına çeşitli tiyatro, opera, bale, müzikal gibi kültürel etkinliklerin tanıtılması ve site üzerinden eleştiriye açılması ayrıca etkinlikler hakkında detaylı içerik, yazı, konu, fotoğraf paylaşımı vb. hizmetlerin sağlanması site hizmetlerini oluşturmaktadır.

 

Kullanıcı: Siteye üye olan ve/veya sitede sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde özel, devlet ve şehir tiyatroları ve tiyatro grupları da dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişidir.

 

 Site Yazarı: İşbu site içerisinde tanıtılan her tür etkinliğe eleştri ve yorum yapan site kullanıcısını ifade eder.

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı sözleşmesi’nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı ve site yazarı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

      4.1. Kullanıcı ve site yazarı,siteden yararlanırken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

      4.2. Kullanıcı ve site yazarı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, tiyatro.co ‘nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple tiyatro.co‘dan  her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

         4.3. Kullanıcılar ve site yazarları, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. tiyatro.co , Kullanıcılar ve site yazarları tarafından tiyatrolar.co sitesine iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

        4.4. tiyatro.co , site üzerinden, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle tiyatro.co tarafından sağlanmış olabilir ve link ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında tiyatro.co’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

        4.5. tiyatro.co’nun  sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcıların ve site yazarlarının Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde tiyatro.co sorumlu tutulamaz.

       4.6. tiyatro.co , sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Site üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. tiyatro.co sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

       4.7. tiyatro.co, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların ve site yazarlarının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar ve site yazarları da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına haizdir. tiyatro.co, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

        4.8. tiyatro.co tarafından site kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, tiyatro.co ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir. İlgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

5.Gizlilik Politikası

tiyatro.co, kullanıcıya ve site yazarına ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. tiyatro.co, kullanıcıya ve site yazarın ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikası’nda müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 6.Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (tiyatro.co nun telif haklarına tabi çalışmalar) tiyatro.co ‘ya ait olarak ve/veya tiyatro.co  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar ve site yazarları, tiyatro.co hizmetlerini, tiyatro.co bilgilerini ve tiyatro.co ‘nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, aksi takdirde, uğranılan zararlardan dolayı tiyatro.co’nun talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

7.Sözleşme Değişiklikleri

tiyatro.co, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcının ve site yazarının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, tiyatro.co, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, tiyatro.co için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için tiyatro.co ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı ve site yazarı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının ve site yazarının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. tiyatro.co , kullanıcıların ve site yazarlarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar ve site yazarları, fesih sebebiyle, tiyatro.co ‘nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a)Kullanıcının ve site yazarının , herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, site hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b)Kullanıcının ve site yazarının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

10.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

11.Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının ve site yazarının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Tiyatro.co gizlilik politikası Tiyatro.co kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz parçası ve ekidir.

Gizlilik politikasında yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen kullanıcı site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

Tiyatro.co, ziyaret süresince topladığı bilgileri, ziyaretçimizin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışıhiçbir nedenle veya ticari amaçla kullanmaz ve satmaz.

Tiyatro.co, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için kişisel bilgilerinizi (isim, kullanıcı adı, e-mail vs.) sizlerden talep etmektedir. Üyelerin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üyenin kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunluluğu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.